تعرفه ها

 

ردیف نام محصول حداقل تعداد خرید قیمت واحد نمایندگی قیمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 1000 120ریال 125ریال
2  اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه  100000 تماس  تماس
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 1000000 مذاکره مذاکره
4  اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 5000000 مذاکره مذاکره